ศูนย์วิสาหกิจสำหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
เปิดรับสมัครนิสิตร่วมโครงการรับงานวิทยาลัยไปทำที่บ้าน

โดยนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID 19
สมัครเข้าทำงานแบบมีค่าตอบแทนซึ่งปฏิบัติงานของวิทยาลัยตามได้รับมอบหมาย…รายละเอียดตามประกาศ

s__4038864