รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “พุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” ฉบับสมบูรณ์

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
“พุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต”
ฉบับสมบูรณ์

 

ok-proceeding-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b2

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-1

 

 

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-1