คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

๑. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร                                                   ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี                   รองประธานกรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร                                  รองประธานกรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ                                รองประธานกรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ                      รองประธานกรรมการ
๖. รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิต                           รองประธานกรรมการ
๗. พระพระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. พระพิพัฒน์ศึกษากร                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. พระปริยัติวรานุกูล                                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์                                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง                                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายพรเทพ ปัถวี                                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม                                       กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล                                             กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. นายสัญญา สดประเสริฐ                                                กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๙. ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ                                             กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๒๐. พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร.                                      กรรมการและเลขานุการ
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย                                       ผู้ช่วยเลขานุการ