ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน
บทความทางวิชาการ
Yoga Tantra: A new paradigm of living in harmony
บทความวิชาการ นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม จ ร ครั้งที่ 4 "พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย" วันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา (สแกน QR Code อ่านบทความเรื่องอื่นๆ ได้ในสูจิบัตร)
2561
ไม่พบไฟล์