ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ
การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐), ๖๑-๗๒
2560
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์