ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ
ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมความรู้
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทัศนภาพ และทางเลือกยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่สังคม ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยแนวทางการศึกษานี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้าง ชุดทางเลือกการตัดสินใจของสถาบันอุดมศึกษา บนฐานคิดการค้นหาคว
ปีที่ 11 ฉ
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์