ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ
อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา
อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา. สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑), ๓๘๑-๓๙๒
2561
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์