ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ
วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม )
2560
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์