ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ
RURAL DEVELOPMENT ACCORDING TO ROYAL INITIATIVE "SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY"
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน - มิถุนายน 2561 หน้า 246-254
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์