พระพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 1
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการและลิงก์ประชุม

กำหนดการ TH/EN

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

กำหนดการนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM) การประชุมวิชาการ

ประกาศรายชื่อผลงาน

รายชื่อผลงานที่ผ่าน

การพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

รายชื่อผลงานที่ผ่าน

การพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑