ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

Dr.Yota
บทความทางวิชาการ
การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary B
บทความสรุปลงในการสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2558
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์