ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ค้นหาผลงาน

ค้นพบทั้งหมด = 11 รายการ
ลำดับ หน้าปก ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน เจ้าของผลงาน
1 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Buddhism and Sustainable Development เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
2 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ Buddhism and Social Works ตำรา Dr.Yota รายละเอียด
3 Basic English for the Professional Conversation 2017 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
4 Intermediate English for the Professional Conversation2017 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
5 Advanced English หนังสือ Dr.Yota รายละเอียด
6 Handout: English Talk Training for Asean Economic Community (AEC) 2014 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
7 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ. นครปฐม The Satisfaction of Students toward Academic Service Center: Faculty of Social Science of Mahachulalongkornrajavidyalaya University: Wat Raikhi ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ Dr.Yota รายละเอียด
8 Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary Buddhist Sexual Ethics บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด
9 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary B บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด
10 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม The Buddhas Integration For elder Service of Local Administration Organization in Nakhonpathom Province ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ Dr.Yota รายละเอียด
11 Buddhist-based Solutions over the Thai Family Problems บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด