ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๓๒๖๙๑๒  
เว็บไซต์ : www.rk.mcu.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
Email : rk@mcu.ac.th