ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
111
222 333 444 555
666

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “ท่องเส้นทางทวารวดี” ปรับฐานความรู้นิสิตใหม่ (๘/๖/๖๕)

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษา การปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่(๖/๖/๖๕)

​การประชุมปฏิบัติการทำแผนระยะที่ ๑๓ มจร.โซนภาคกลาง (๒๔/๕/๖๕)

การเรียนปรับพื้นฐาน พุทธปัญญาฯ ๐๐๑ (๒๘/๕/๖๕)

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔(๒๐/๕/๖๕)

​โครงการฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา (๕/๕/๖๕)

การลงนามความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล ๕ (๒/๕/๖๕)

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (๓๐/๔/๖๕)

​การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัล Reskill&Upskill (๘/๔/๖๕)

ประกาศเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาอ้งกฤษของนิสิตปริญญาตรี (๓๑/๓/๖๕)

การประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์ที่เสนอขอรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภา (๒๓/๓/๖๕)

​พิธี​ลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคาร​หอพักนิสิต(๒๒/๓/๖๕)

ประกาศเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาอ้งกฤษของนิสิตปริญญาตรี (๒๐/๓/๖๕)

โครงการพุทธบูรณาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (๒๔/๒/๖๕)

โครงการอบรมการใข้เทคโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ (๑๖/๒/๖๕)

โครงการพุทธ​ปัญญา​ส่งเสริม​คุณภาพผู้สูงอายุ (๙/๒/๖๕)

โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech (๔/๒/๖๕)

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาตรี ณ เทศบาลเมืองไร่ขิง (๓๑/๑/๖๕)

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการ (๓๐/๑/๖๕)

การประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา (๒๘/๑/๖๕)

โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ (๑๘/๑/๖๕)

มุทิตาสักการะพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (๓/๑/๖๕)

พิธี​ปิด​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กรรมฐานประจำ​ปี​ ๒๕๖๔ (ออนไลน์)​ (๒๖/๑๒/๖๔)

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๒๙/๑๑/๖๔)

พิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๗/๑๑/๖๔)

กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Project-Based (๑๑/๑๑/๖๔)

​กองแผนงาน และฝ่ายพัสดุ มจร.ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (๒๙/๙/๖๔)

พิธี​มอบคำสั่ง​แต่งตั้ง​อาจารย์​พิเศษ​
ประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๔ (๒๖/๙/๖๔)

รับรางวัลเนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มจร. (๑๓/๙/๖๔)

​พิธี​มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเยี่ยม (๑๑/๙/๖๔)

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๙/๘/๖๔)

การบรรยายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในหัวข้อ
“การดูแลสุขภาพ วิถีสู่สังคมอายุยืน” (๑๑/๘/๖๔)

โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech
เด็ก​รักษ์ดี วิถีศีล ๕ (๑๐/๘/๖๔)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙/๗/๖๔)

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
Online English @ worldwide Talk 2021 (๑๗/๗/๖๔)

มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และอาหาร
แก่รพ.สามพราน และรพ.เมตตาประชารักษ์ (๑๑/๗/๖๔)

การอบรมหลักสูตร “ศาสนพิธีกร” (๑๑/๗/๖๔)

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระธรรมสิทธิเวที
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (๙/๗/๖๔)

ประมวลภาพการส่งของที่ระลึกต้อนรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๖/๖/๖๔)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs (๑๖/๖/๖๔)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เขียนข้อเสนอให้ฟิต พิชิตทุนวิจัยให้ได้” (๑๑/๘/๖๔)

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ สกอ. และคุณนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษาตรวจเยี่ยม (๕/๘/๖๔)

กิจกรรมวิจยเสวนาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับศาสตรแห่งการใช้เหตุผล (๑/๘/๖๔)

การ​ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายในระดับวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ (๕/๗/๖๔)

การ​ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ (๑๙/๗/๖๔)

การอบรมหลักสูตร “ศาสนพิธีกร” (๑๐/๗/๖๔)

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (๑๖/๖/๖๔)

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เปิดภาคการศึกษาประจำปี ๒๕๖๔ (๑๓/๖/๖๔)
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ