การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ (proceding)
The 2nd National Conference MCU.RK 2019
“ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”
Enliven the Spirit of Dvaravati
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อาคารราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81

Click…เพื่ออ่าน

 

——————————————————-
เอกสารประกอบการประชุม
๑.กำหนดการวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

download_1

 

 

 

๒.ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ

download_1

 

 

 

๓.แบบนำเสนอบทความ
– แบบนำเสนอบทความบนเวที ดาวโหลด

download_1

 

 

 

– แบบนำเสนอบทความด้วยโปสเตอร์

๑.ตัวอย่างการเขียนบทความ ดาวโหลด

download_1

 

 

 

Loading