บุคลากร

บุคลากรประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2