เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารสำนักงานพระสอนศีลธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑๔

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

๑. เอกสารคำร้องทั่วไป  ดาวน์โหลด…

๒. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓  ดาวน์โหลด…

๓. แบบกรอกทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม  ดาวน์โหลด…

๔. แบบฟอร์มขอย้ายวัด ย้ายสถานที่สอน  ดาวน์โหลด…