แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%96-%e0%b8%a1%e0%b8%b5