การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Buddhapanna of the Decennium for Sustainable Development

วันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ อาคารราชวิริยาลังการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง, จังหวัดนครปฐม

 

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาสหวิทยาเพื่อการศึกษา
๒. เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตผลงานวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นเวทีบริการวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป
๔. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าร่วมอนุรักษ์และสืบสานนำไปใช้ประโยชน์ให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไปต่อไป
๕. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน

ประเภท/สาขาของผลงานที่เปิดรับ
๑) สาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม
– พุทธศาสตร์ : การวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในยุค ๔.๐
๒) สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
– พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๓) สาขาศึกษาศาสตร์
– พุทธปัญญาเพื่อบูรณาการ : ต่อการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

 

 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (Proceeding)

“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98๑. กลุ่มผลงานด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม…คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1

. กลุ่มผลงานด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์…คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

. กลุ่มผลงานด้านสหวิทยาการศึกษา…คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

. สูจิบัตรการประชุม…คลิ๊กเพื่ออ่าน

Loading