เอกสารคำร้อง

%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a

เอกสารคำร้อง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

 

ทบ.๐๒ แบบรายงานตัวนิสิต
ทบ.๐๓ แบบคำร้องทั่วไป
ทบ.๐๔ แบบใบลานิสิต
ทบ.๐๕ แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ชื่อยศ สมณศักดิ์
ทบ.๐๖ แบบคำร้อง การขอแก้ I
ทบ.๐๗ แบบร้องขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม
ทบ.๐๘ แบบขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
ทบ.๐๙ แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา   รักษาสถานภาพนักศึกษา
ทบ.๑๐  แบบคำร้องคืนสภาพการเป็นนิสิต
ทบ.๑๑ แบบขอจบการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
ทบ.๑๒ แบบคำร้องขอจบการศึกษา

 

 

Loading