การผลิตบัณฑิต

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

(Knowledge Management)

%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1round-table-1

%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1round-table-2

 %e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1round-table-3
 %e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1round-table-4
 
 
 

 

2563

 

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95
1. คู่มือใช้งาน Application ZOOM สำหรับนิสิต คลิ๊ก…

 

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c

2. คู่มือใช้งาน Application ZOOM สำหรับผู้สอน คลิ๊ก…

 

%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad

3. คู่มือใช้งาน Application ZOOM ผ่านโทรศัพท์มือถือ คลิ๊ก…

 

%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1

4. คู่มือใช้งาน Application Google Form สำหรับเช็คชื่อนิสิต คลิ๊ก…

Loading