คณาจารย์

คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%97