ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงฆ์

untitled-1

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

๑. สถานที่ตั้ง

       วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ ที่ วข.๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงนามโดยพระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง (สมณศักดิ์พระเทพศาสนาภิบาลในขณะนั้น)
เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๓๒๖๙๑๒  
เว็บไซต์ : www.rk.mcu.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

๒. ประวัติความเป็นมา
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c

พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

       ปฐมเหตุสืบสานปณิธานเดิมพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินฺทปญฺมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศึกษาแก่คณะสงฆ์และเยาวชนเป็นอย่างมาก ในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นพระเดชพระคุณได้รับภาระสำคัญในการให้ความอุปถัมภ์ทั้งในส่วนแผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างที่เห็นประจักษ์โดยทั่วไป โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ด้วยเล็งเห็นว่าวัดไร่ขิงนั้นมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน อุปถัมภ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ได้

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5

พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล
เจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

       ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล (ปัจจุบันเป็น พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔) ได้สืบสานปณิธานต่อจากพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์(เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะภาค ๑๔ ในขณะนั้น พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหน่วยวิทยบริการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ปัจจุบันเป็น พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่นั้นมา โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาวิชาการ จัดการเชิงพุทธ และระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้สอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b5

       พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.  รองเจ้าคณะภาค ๑๕
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหาร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

       หน่วยวิทยบริการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ด้วยดีจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

          ต่อมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ได้เข้าตรวจความพร้อม ณ หน่วยวิทยบริการคระสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และสภามหาวิทยาลัย ในความประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ หน้า ๒๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่นั้นมา และสภามหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระราชวรเมธี(ประสิทธิ์ พฺรหมฺรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๘๔๐ / ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
       และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง พระเทพศาสนาภิบาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

dscf5067

       โดยในปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร อันได้แก่
        ๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
        ๒. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
        ๓. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
        ๔. ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
        ๕. ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ม.)

        ๖. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.)
        ๗. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ด.)
        ๘. ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
        ๙. ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
       ๑๐. ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
       ๑๑. ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ (ป.สอ.)
dscf5071