ปรัชญา•วิสัยทัศน์•พันธกิจ

mcu_th2013

ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

 


ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

 


ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม”
“Center of Buddhist Education for Society”

 


ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
และนำประโยชน์สุขสู่สังคม”
visaitas2องค์กรวิถีพุทธ  อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

             

visaitas3

ต้นแบบวิถีพุทธ  อุตสาหะเพื่อส่วนรวม  รวมศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว  มีความรับผิดชอบ  ประกอบด้วยรอบรู้
visaitas

๑.สร้างการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

          ผลิตและพัฒนา บัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

๒.สร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ในสังคม

          การวิจัยและค้น คว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา


๓.สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการแก่สังคม

          สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่บูรณการกับศาสตร์สมัยใหม่ ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปเผยแผ่แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๔.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ

          ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง


๕.มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

          บริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้มีภูมิคุ้มกัน  พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  สื่อสารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ