เอกสารทั่วไป

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

๑.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)

 

๒.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (ค.บ.)

 

๓.หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต (ปร.บ.)

 

%e0%b9%82%e0%b8%97

๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

ดาวโหลดใบสมัครระดับประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร

Loading