ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ป.ตรี/โท/เอก (ภาคปกติ-เสาร์-อาทิตย์) ถึง 15 มิ.ย. 65
111
222 333 444 555
666

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙/๗/๖๔)

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
Online English @ worldwide Talk 2021 (๑๗/๗/๖๔)

มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และอาหาร
แก่รพ.สามพราน และรพ.เมตตาประชารักษ์ (๑๑/๗/๖๔)

การอบรมหลักสูตร “ศาสนพิธีกร” (๑๑/๗/๖๔)

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระธรรมสิทธิเวที
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (๙/๗/๖๔)

ประมวลภาพการส่งของที่ระลึกต้อนรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๖/๖/๖๔)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs (๑๖/๖/๖๔)

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ (๑๓/๖/๖๔)

การเรียนปรับพื้นฐานความรู้นิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(๒๒/๕/๖๔)

การปัจฉิมนิเทศการฝึกวิชาชีพครูในสถานศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕/๔/๖๔)

โครงการเครือข่ายพระสงฆ์
เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา (๑๘/๓/๖๔)

การสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
MCU Get (๑๓/๓/๖๔)

การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา (๑/๓/๖๔)

งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑
“พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” (๒๘/๒/๖๔)
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ