ประจำปี ๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเรื่อง”การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน””

โครงการพุทธปัญญาอาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร”

โครงการพุทธปัญญา อาสาเติมปัญญาและพัฒนาชุมชน

โครงการวิจัย“รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน”

๑ ทศวรรษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี””

โครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์

โครงการ “อบรมวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๑””

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู””

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ“เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษา ประชาชนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้านกฏหมาย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต”

โครงการพัฒนาสมรรถพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ”ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการจัดการผลงานวิชาการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Loading