ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ
ลงชื่อเข้าใช้งาน
สมัครสมาชิก

ค้นหาผลงาน

ค้นพบทั้งหมด = 58 รายการ
ลำดับ หน้าปก ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน เจ้าของผลงาน
1 รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เอกสารการสอน admin รายละเอียด
2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ อื่น ๆ admin รายละเอียด
3 Yoga Tantra: A new paradigm of living in harmony บทความทางวิชาการ พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน รายละเอียด
4 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา เอกสารการสอน admin รายละเอียด
5 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น หนังสือ admin รายละเอียด
6 บทความวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเทศบาลตำบลบางกระทึก บทความทางวิชาการ สุทธญาณ์ โอบอ้อม รายละเอียด
7 รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
8 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เอกสารการสอน สุทธญาณ์ โอบอ้อม รายละเอียด
9 การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล บทความทางวิชาการ พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน รายละเอียด
10 ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย รายละเอียด
11 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาท บทความทางวิชาการ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี รายละเอียด
12 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้า บทความทางวิชาการ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร. รายละเอียด
13 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระเทวทัตที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย รายละเอียด
14 การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล 5 ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ admin รายละเอียด
15 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
16 การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อ.สามพราน จ.นครปฐม บทความทางวิชาการ admin รายละเอียด
17 แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท บทความทางวิชาการ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี รายละเอียด
18 ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
19 พุทธจริยศาสตร์ ว่าด้วยปาณาติบาต บทความทางวิชาการ พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน รายละเอียด
20 ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมความรู้ บทความทางวิชาการ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
21 ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ อื่น ๆ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี รายละเอียด
22 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ตำรา ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ รายละเอียด
23 อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา บทความทางวิชาการ พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน รายละเอียด
24 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) บทความทางวิชาการ รายละเอียด
25 The Application of Buddhist Participation to the Conflict Managementin Wat Noi Nang Hong Community, Singburi Province บทความทางวิชาการ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
26 วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ เอกสารการสอน ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ รายละเอียด
27 การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล บทความทางวิชาการ ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย รายละเอียด
28 อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา บทความทางวิชาการ ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย รายละเอียด
29 การจัดการทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ บทความทางวิชาการ นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคิน รายละเอียด
30 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย รายละเอียด
31 ความยากจนเชิงโครงสร้าง : การแก้ไขป๎ญหาจากฐานรากตามหลักพุทธธรรม บทความทางวิชาการ พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม รายละเอียด
32 ศึกษาแนวคิดเรื่องอัตตกิลมถานุโยคตามหลักพระพุทธศาสนา บทความทางวิชาการ ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย รายละเอียด
33 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บทความทางวิชาการ ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย รายละเอียด
34 Consequences of Depression Reduction Program for the Chronic Disease Patients through Dharma Practices บทความทางวิชาการ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
35 Philosophy of Creating Peace in Buddhism บทความทางวิชาการ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
36 การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บทความทางวิชาการ พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. รายละเอียด
37 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Buddhism and Sustainable Development เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
38 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ Buddhism and Social Works ตำรา Dr.Yota รายละเอียด
39 Basic English for the Professional Conversation 2017 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
40 Intermediate English for the Professional Conversation2017 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
41 Advanced English หนังสือ Dr.Yota รายละเอียด
42 Handout: English Talk Training for Asean Economic Community (AEC) 2014 เอกสารการสอน Dr.Yota รายละเอียด
43 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ. นครปฐม The Satisfaction of Students toward Academic Service Center: Faculty of Social Science of Mahachulalongkornrajavidyalaya University: Wat Raikhi ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ Dr.Yota รายละเอียด
44 แนวทางการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน บทความทางวิชาการ นางสาวพัชราวลัย ศุภภะ รายละเอียด
45 Relations between Human and Environment บทความทางวิชาการ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
46 Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary Buddhist Sexual Ethics บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด
47 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary B บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด
48 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม The Buddhas Integration For elder Service of Local Administration Organization in Nakhonpathom Province ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ Dr.Yota รายละเอียด
49 Buddhist-based Solutions over the Thai Family Problems บทความทางวิชาการ Dr.Yota รายละเอียด
50 การพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี มิติวิถีพุทธ บทความทางวิชาการ สุทธญาณ์ โอบอ้อม รายละเอียด
51 RURAL DEVELOPMENT ACCORDING TO ROYAL INITIATIVE "SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY" บทความทางวิชาการ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
52 รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม แก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
53 แนวคิดพื้นฐานเพื่อการบริหารและการพัฒนา หนังสือ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
54 งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
55 การสร้างเครือข่ายจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม ผลงานวิจัย/วิเคราะห์ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ดร. รายละเอียด
56 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เอกสารการสอน รายละเอียด
57 Management of Elderly Health and Welfare of the Elderly School in the Northeast บทความทางวิชาการ admin รายละเอียด
58 Healthcare Service Quality Model of Private Hospitals in Bangkok, Thailand บทความทางวิชาการ รายละเอียด